Úvod aký má diplomová práca by mal obsahovať zdôvodnenie voľby témy, súčasného stavu problematiky, špecifikácia problému, cieľ úlohy, kroky na jeho splnenie. Hypotéza (niekedy býva súčasťou úvodu). Teoretická časť musí byť východiskom pre časť praktickú. Nemali by v nej byť poznatky, ktoré nie sú využité v praktickej časti. Prínos úlohy, môže byť aj súčasťou záveru a mal by byť pre svet a ľudstvo alebo aspoň pre najbližšie okolie. Napíšte, čo ste vytvorili a ešte nebolo vo vašom okolí známe. Týmto výtvorom by mal byť prínos, že sme sa niečo naučili.

Generátor citácií

Diplomová práca a jej odborné zdroje nemožno použiť stránky ako napr. Wikipedia, Wikimedia, Google, Zoznam a pod. Tieto stránky používame ako vyhľadávača s takou samozrejmosťou, že je neuvádzáme v zozname literatúry. Niekedy je požadované rozdelenie zoznamu na primárne, sekundárne a internetové zdroje. Citácie vždy zodpovedá súčasným normám, spôsob ich zápisu je v celej úlohe jednotný. Zaoberáme sa buď s jedným vzorom citácií (napr. tu), alebo je tvoríme pomocou generátora citácií