Obchodné vzťahy sú veľmi krehké, stačí nejaké drobné zaváhanie jednej zo strán, neskorá platba či nesplnenie povinností, ku ktorým sa v zmluve zaviazali a vzťahy sa naštrbia. V mnohých prípadoch sa vyostria až natoľko, že celý problém má dohru až na súde. Týmto nepríjemnostiam je dobré sa vyhnúť ešte pokiaľ sa dá a spor vyriešiť mimosúdnou cestou.

Peniaze hýbu aj podnikateľskou sférou

Dohoda je vždy rýchlejšia a aj lacnejšia ako ťahanice po súdoch, ktoré zaberajú veľa času, nie je jasný víťaz, pretože výsledok je vždy neistý a môže trvať aj roky, kým padne konečný verdikt. V podnikateľskej sfére častokrát dochádza k uzatváraniu zmlúv medzi dvoma či viacerými stranami, ktoré v nej popíšu svoje úlohy a zaviažu sa ich aj splniť do určitého dátumu podľa dohody. Stáva sa však, že niektorá zo strán nie je schopná plniť svoje povinnosti, a môže to mať viacero dôvodov, no dôsledok je rovnaký.

Zmluvy sa uzatvárajú aj pri finančných transakciách, kedy si niekto nejakú sumu požičia a musí ju aj splatiť. Tieto zmluvy sa porušujú asi najčastejšie, pretože mnoho ľudí sa stáva dlžníkom nie z vlastnej viny, ale zmluva je záväzná a jej plnenie je povinné. Ak sa dostanete do takejto situácie, že druhá strana si prestala plniť zmluvné povinnosti, môžete ho najprv vyzvať 1.upomienkou https://ezmluva.sk/zmluvy/1-upomienka

1.upomienka by mala dlžníka upozorniť, že ten problém evidujete a že ho musí aj začať riešiť, aby ste nemuseli pristúpiť k ráznejším krokom.

Vzor 1.upomienky vám ponúkame:

  1. UPOMIENKA

VERITEĽ:

Obchodné meno:……..

Sídlo:……..

IČO:………

Registrácia:……….

Zastúpená:………..

DLŽNÍK:

Obchodné meno:………

Sídlo:………

IČO:………

Registrácia:……….

Zastúpená:……….

Problémy nás dostávajú do zúfalstva

Vážený pán……….,

je našou povinnosťou upozorniť Vás, že k dnešnému dňu neevidujeme uhradenie faktúry, ktorú sme Vám vystavili pod číslom………, zo dňa…….. a ktorej splatnosť bola dňa……….., suma je vo výške………, (aj slovom).

Touto výzvou Vás žiadame o uhradenie predmetnej faktúry v plnej výške čo najskôr, v prípade, že ste ju už uhradili, dátum platby nám oznámte a túto upomienku považujte za bezpredmetnú.

V…………, dňa……….. konateľ firmy………….